Be a fan on our Facebook CSJOY.COM

Products & Services - สินค้าและบริการ

Our Portfolio - ผลงานของเรา

 

bullet03_redsign.gif นวัตกรรมการศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ bullet03_redsign.gif
ห้องเรียนเสมือน (THE VIRTUAL CLASSROOM)

tn_a12.gif ห้องเรียนเสมือน

tn_a12.gif คอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย

tn_a12.giftn_a12.gif การปฏิรูปการเรียนรู้  โดย  ดร. อุทัย  ดุลยเกษม tn_a12.giftn_a12.gif

       การเรียนรู้คืออะไร?

1. การรับรู้ (RECEPTION)
2. การทำความเข้าใจ (COMPRFHENSION)
3. การปรับเปลี่ยน (TRANSFORMENTION)

       การรับรู้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เท่านั้น  การปรับเปลี่ยนถึงจะกล่าวได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริง  เพราะฉะนั้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ก็คือ การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง การเรียนรู้ (Learning) ต้องปรับเปลี่ยนจาก ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และจิตพิสัย (Psychomotor)

       มนุษย์เราเรียนรู้ผ่านทางใดบ้าง?

1.  การฟัง
2.  การอ่าน
3.  การสัมผัส
4.  การลงมือกระทำจริง
5. ได้ผ่านประสบการณ์
6. การเลียนแบบ
7. การสอนช่องทางดังกล่าวเรียกว่า  ช่องทางการเรียนรู้ (Channels learning)

       การปฏิรูปการเรียนรู้สำคัญอย่างไร?

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งจะเร็วขึ้น
2. คุณค่าดั่งเดิมยังไม่เปลี่ยน
3. ความสลับซับซ้อนของปัญหาจะเพิ่มมากขึ้น
4. ทรัพยากรธรรมชาติจะหมดไป
5. ข้อมูลข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้น
6. ความขัดแย้งจะเพิ่มมากขึ้น  ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้น
7. จริยธรรมจะเสื่อมลง  (จริยธรรมแปลว่า ความสัมพันธ์)
8. ระบบครอบครัวและชุมชนจะอ่อนแอลง
9. ความหลากหลายของสรรพสิ่งจะลดลง
10. คนเราจะใช้ข้อมูลอย่างผิวเผินในการตัดสินใจ

       ถ้าต้องการจะปฏิรูปการศึกษาจิตใจจะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนและครูจะต้องเป็นผู้เรียนรู้ร่วม ผู้สนับสนุน ทุกอย่างเพื่อพร้อมที่จะให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยใจคุณสมบัติที่คนไทยพึงประสงค์ในสหัสวรรษใหม่

1. curiosity (ใฝ่รู้)
2. creativity  (ความคิดสร้างสรรค์)
3. competencies  (ทำอะไรได้ด้วยตนเอง)
4. critical  thinking  (ความคิดเชิงวิพากษ์)
5. community - ness  (ให้ความร่วมมือกับชุมชน)
6. common  sense  (สามัญสำนัก)
7. (moral) courage  (ความกล้าหาญ)

tn_a12.giftn_a12.gif  แนวคิดการจัดห้องเรียนเสมือน  โดย ผศ.มนตรี  แย้มกสิกร tn_a12.giftn_a12.gif

tn_a12.gif ความคิดรวบยอด tn_a12.gif

        ห้องเรียนเสมือน  เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมในความว่างเปล่า (space)  โดยอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เพื่อให้เป็นการจัดประสบการณ์เสมือนจริงแก่ผู้เรียน  นอกจากนั้นยังมีสิ่งสนับสนุน  อื่นๆที่จะช่วยทำให้การมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าที่บางโอกาสอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากนั้นสามารถกระทำได้เสมือนบรรยากาศการพบกันจริงๆ  กระบวนการทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้มิใช่เป็นการเดินทางไปที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่จะเป็นการเข้าถึงด้วนการพิมพ์การอ่านข้อความหรือข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟแวร์เพื่อควบคุมการสร้างบรรยากาศแบบห้องเรียนเสมือน  การมีส่วนร่วมจะเป็นแบบภาวะต่างเวลา  ซึ่งทำให้มีผู้เรียน  ในระบบห้องเรียนเสมือนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา

tn_a12.gif ห้องเรียนเสมือน tn_a12.gif

        หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบของ software  โดยมีวัตถุประสงค์  ที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  โดยสามารถเลือกเวลาและสถานที่ที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์        สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดห้องเรียนเสมือนคือ  ระบบปฏิบัติการของห้องเรียนเสมือน  ที่ต่างไปจากการเรียนในห้องเยนรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนว่าเป็นไตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  หรือไม่นอกจากนั้นสิ่งที่การเรียนในห้องเรียนเสมือนมีคือ  การปฏิสัมพันธ์หรือสังคมระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  เป็นสิ่งที่ต้องคิดว่าห้องเรียนเสมือนจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร

tn_a12.gif ทำไมต้องมี Virtual classroom tn_a12.gif

        เนื่องจากการเรียนการสอนแบบเดิมมีข้อจำกัด  ดังนี้

1. สถานที่จำกัดเฉพาะในห้องเรียน
2. การเรียนรู้จำกัดเฉพาะกับครู  ผู้เรียน  และตำรา
3. เวลาในการจักการเรียนการสอน
4. โอกาสในการเรียนการสอน  สถานที่เรียนไม่เพียงพอผู้ประสงค์จะเรียน
5. สัดส่วนของครูและนักเรียนไม่เหมาะสม

tn_a12.gif เป้าหมายและวิธีการ tn_a12.gif

        เป้าหมายของห้องเรียนเสมือนเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาหลังมัธยมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  เป้าหมายเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับคำกล่าวที่ว่า "ถ้าคุณไม่ได้เข้าชั้นเรียนบางทีอาจจะทำให้คุณเรียนได้ไม่มาก"  นอกจากนั้นเป้าหมายประการสำคัญ  ที่สอดคล้องและเป็นปัจจัยของห้องเรียนเสมือนคือ การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative learning)  

       เป้าหมายพัฒนาโอกาสของการเข้าถึงการศึกษาอาจจะพิจารณาแนวคิกว้างๆที่เกี่ยวกับห้องเรียนเสมือนในประเด็นต่างๆต่อไปนี้

        1. ทำเลเป้าหมาย  ผู้เรียนอาจจะเลือกเรียนรายวิชาใดๆจากผูสอนคนใดคนหนึ่งทั่วโลกหากมีการเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่มีขีดจำกัดในเรื่องพื่นที่
        2. เวลาที่ยืดหยุ่น  ผู้เรียนอาจจะมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน  การได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอนและเพื่อนที่เรียนร่วมกันจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา
        3. ไม่มีการเดินทาง  ผู้เรียนสมารถทำงานและศึกษาอยู่กับบ้านได้อย่างสะดวกสบายซึ่งอาจจะเป็น  ข้อดีสำหรับผู้เรียนที่มีอุปสรรค อันเนื่องมาจากความพิการทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางหรือแม้แต่ผู้เรียนที่มีภาวะด้านครอบครัว  ปัจจจัยประการนี้นับเป็นโอกาสที่ทำให้ทุกคนมีทางเลือกและความสะดวกสบาย
        4. ประหยัดเวลา  ผู้เรียนที่จำเป็นต้องเดินทางไปสถานศึกษาถ้าเรียนจากห้องเรียนเสมือนจะประหยัดการเดินทาง
        5. ทำงานร่วมกัน  ด้วยภาพทางเทคโนโลยี  ทำให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ง่ายดาย  ในขณะที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลในห้องเรียนปกติ  กระทำได้ยาก  ผู้เรียนในระบบห้องเรียนเสมือนจะสามารถอภิปรายปัญหาร่วมกัน  แลกเปลี่ยนเค้าโครงงานซึ่งกันและกันได้
        6. โอกาสการมีส่วนร่วม  ด้วยระบบสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง  สามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน  ในการถามคำถาม  การให้ข้อสังเกตและการทำกิจกรรมร่วมกัน

       นอกจากจุดเด่นของห้องเรียนเสมือนที่กล่าวมาแล้วนั้นในทางกลับกัน  ข้อจำกัดของห้องเรียนเสมือนอาทิเช่น

       1.  แหล่งเรียนมีจำกัด  ในปัจจุบันยังมีสถาบันที่เสนอรายวิชาแบบห้องเรียนเสมือนจำกัดมาก ทำให้ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับแหล่งที่จะเรียนในปัจจุบัน
       2.  เครื่องมือที่จำเป็น  ผู้เรียนจะต้องมีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  และโมเด็มที่บ้าน  หรือที่ทำงานพร้อมที่จะติดต่อเชื่อมเข้ากับโปรแกรมห้องเรียนเสมือน  ดังนั้น  การเรียนในระบบห้องเรียนเสมือน   จึงดูคล้ายกับผู้เรียนจะต้องมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร  หรือไม่ก็จะต้องทำงานในองค์กรที่มีอุปกรณ์เหล่านี้  และพร้อมจะสนับสนุนให้เข้าเรียนได้
       3.  การให้ข้อมูลย้อนกลับล่าช้า  การสื่อสารในชั้นเรียนปกติ  จะเป็นการสื่อสารแบประจัญหน้า  การถามคำถามจะได้รับคำตอบทันทีทันใด แต่ในสื่อที่มีการเรียนแบบภาวะต่างเวลาอาจจะต้องรอข้อมูลย้อนกลับ  อาจจะเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน  ยิ่งไปกว่านั้น  บางครั้งผู้สอนอาจจะทำให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเป็นกลุ่มแบบรวมๆ  มิได้เฉพาะเจาะจง  ให้กับผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  อย่างไรก็ตามการให้ข้อมูลย้อนกลับทันที่ทันใดสำหรับห้องเรียนเสมือน  สามารถกระทำได้  ถ้าผู้ที่ร่วมเรียนทุกคนติดต่อกันแบบอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมๆกัน  การพูดคุย  การให้ข้อมูลย้อนกลับกันและกันจะต้องมีการเตรียมข้อความสำเร็จรูป  จะทำให้การติดต่อระหว่างกันและกันภายในกลุ่มรวดเร็วยิ่งขึ้น  แต่โดยส่วนมากและการเรียนแบห้องเรียนเสมือนมักจะนิยมใช้แบบภาวะต่างเวลา  จึงทำให้คำตอบที่ได้รับล่าช้าออกไป
        4. ทักษะเอกสาร  ผู้เรียนที่จะเรียนในระบบห้องเรียนเสมือน  จะต้องมีทักษะในการอ่านและการเขียนเป็นอย่างดี  เพราะผู้เรียนต้องใช้ทักษะในการใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  เพื่อการติดต่อสื่อสาร  การใช้ซอฟแวร์  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาข้อข้องจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 

เปรียบเทียบลักษณะห้องเรียนเสมือนกับห้องเรียนปกติ

 ห้องเรียนเสมือน           

   ห้องเรียนปกติ

การพิมพ์และการอ่าน  

การพูดและการฟัง

สถานที่เรียนใดก็ได้  เวลาใดก็ได้ 

มีการกำหนดตารางเวลาเรียน

การจดบันทึกถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ผู้เรียนต้องจดบันทึก

คอมพิวเตอร์ถูกหล่อหลอมเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวก  

คอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกจำกัดสำหรับผู้เรียน

Computer  Multimedia

ความหมายของ  Computer  Multimedia

       เทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน ที่ประมวลเอาลักษณะของสื่อต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่ต้องทุกอย่าง อันได้แก่ ข้อความ (text)  กราฟิก (graphics)  ภาพเคลื่อนไหว (animation)  เสียง (sound)  วิดีโอ (video)  โดยทั้งหมดมีคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานให้ประสานสอดคล้องกัน

หลักการทำงาน อุปกรณ์ที่จำเป็นของ  Computer Multimedia

       หลักการทำงานของ Computer Multimedia คือจะใช้สื่อหลายตัวประกอบกัน และแต่ละสื่อนั้นจะทำงานสัมพันธ์กันโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุม ซึ่งมีอุปกรณ์ที่จำเป็นดังนี้ คือ

1.  ต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 10 MHz อันได้แก่เครื่องที่ใช้ CPU เบอร์ 80286, 80386 หรือ 80486 ที่สามารถวิ่งโปรแกรม Microsoft Windows และ Multimedia extension ได้
2.  ขนาดหน่วยความจำ RAM  อย่างน้อย 2 MB.
3.  การ์ดแสดงผลเป็น VGA
4.  มีระบบ Digital Audio Subsystem
5.  ติดตั้งฮาร์ดดิสก์มีความจุอย่างน้อย 30 MB.
6.  มี CD ROM drive
7.  มี Joystick และ MIDI port

การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของ  Computer  Multimedia  ในการเรียนการสอน

       สามารถสื่อความหมายได้รวดเร็วเข้าใจง่าย สามารถจัดลำดับให้ผู้ใช้ติดตามความต้องการของโปรแกรมได้อย่างสะดวก สามารถสร้างเงื่อนไขของการวิ่งไปสู่ลำดับของเหตุการณ์ได้อย่างซับซ้อน ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้มากมาย สำหรับในการเรียนการสอน  เช่น เพื่อการบันเทิง  เพื่อทำสื่อการสอนด้วยสื่อสัมผัสหลากหลาย  เพื่อนำเสนอแนวความคิดและข่าวสารข้อมูล ลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน และเป็นการจูงใจกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องการสืบค้น ตรวจสอบ

วิชา : Computer in Education
เนื้อหา : กัญญาภัค แม๊คมานัส

Design by Kanyapak McManus : CSJOY.COM Be a fan on facebook fanpage
CSJOY.COM WEBBOARD-กระดานสนทนา

scarecrow.gif

สวัสดีค่ะ-  กลับเข้าสู่หน้าแรก : Go to main page  สวัสดีครับ

Copyright(c) by CSJOY.COM, All rights reserved. Identification Number of DBD Thailand 0207314801370