Be a fan on our Facebook CSJOY.COM

Products & Services - สินค้าและบริการ

Our Portfolio - ผลงานของเรา

 

Netiquette

           อินเตอร์เนตเป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยเครือข่ายย่อยจำนวนมากต่อเชื่อมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ โดยแต่ละเครือข่ายจะมีข้อกำหนดและระเบียบในการใช้งานแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ที่เข้ามาใช้เครือข่ายำเป็นที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามแนวทางที่ผู้ดูแลเครือข่ายกำหนดไว้
           Netiquette มาจากคำว่า Net แปลว่า เครือข่ายในที่นี้คืออินเตอร์เนตกับ Etiquette แปลว่า จรรยา มารยาท   ดังนั้น  Netiquette จึงหมายถึง มารยาทในการใช้อินเตอร์เนต

tn_a12.giftn_a12.giftn_a12.gif 10 Rules of Netiquette tn_a12.giftn_a12.giftn_a12.gif
มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเตอร์เนต 10 ข้อ

1. Remember the human

          1.1 "เอาใจเขามาใส่ใจเรา" -- อย่าปฏิบัติต่อคนอื่นในสิ่งที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา
          1.2 ในอินเตอร์เนตเราไม่ได้คุยกันแบบเผชิญหน้าดังนั้นสิ่งที่เราใช้ในการสื่อสารสำคัญนั้นคือ คำพูดดังนั้นจึงควรใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมและสื่อความหมายได้ชัดเจน
          1.3 ประโยคคำพูดต่างๆ ที่พิมพ์ออกไปในเครือข่าย สามารถถูกบันทึกและส่งต่อไปยังบุคคลอื่นได้ ดังนั้น จึงต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมาจากคำพูดนั้นๆ ด้วย

2. Adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life

          2.1 ประพฤติตนเช่นเดียวกันกับที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริง
          2.2 ในเครือข่ายนั้นมาตรฐานในการปฏิบัติตน อาจต่างกันไปในแต่ละเครือข่าย แต่โดยรวมแล้วไม่ต่างไปจากข้อพึงปฏิบัติที่เราใช้กันในชีวิตจริงทั้งในแง่ของจริยธรรมและกฏหมาย

3. Know where you are in cyberspace

          3.1 มารยาทในการใช้เครือข่ายจะแตกต่างกันไปในแต่ละเครือข่ายจึงต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังใช้เครือข่ายที่ใดอยู่
          3.2 รู้จักเวลาและสถานที่ ก่อนที่จะเข้าร่วมในกลุ่มสนทนา ควรจะลองสังเกตเหตุการณ์และบทสนทนาก่อนหน้านั้นก่อนว่า หัวข้อสนทนานั้นเกี่ยวกับอะไร และสามารถเข้าร่วมสนทนาด้วยได้หรือไม่

4. Respect other people's time and bandwidth

          4.1 Bandwidth คือความสามารถในการส่งข้อมูลของสายสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างแต่ละคนในเครือข่าย และยังหมายถึงความสามารถในการเก็บข้อมูลของระบบที่ให้บริการอีกด้วย
          4.2 เมื่อเราทำการส่งเมลไปยังกลุ่มสนทนา เราควรจะแน่ใจว่าไม่เป็นการรบกวนเวลาและ bandwidth ของผู้อื่น
          4.3 อย่าคาดหวังว่าคนทุกคนจะเห็นด้วยกับเรา
          4.4 การส่งข้อความลงไปยังกลุ่มสนทนาควรเขียนหัวข้อเรื่องให้ชัดเจน เพื่อเป็นการสะดวกต่อผู้ที่ได้รับ
          4.5 ส่งข้อความไปยังบุคคลที่เราต้องการจะให้ทราบข่าวสารนั้นจริงๆ ไม่ส่งพร่ำเพรื่อ

5. Make yourself  look good online

          5.1 ใช้คำพูดที่ถูกต้อง สละสลวย และเหมาะสมกับเวลาและสถานที่
          5.2 "คิดก่อนพูด" เพราะประโยคที่เราพูดหรือพิมพ์ลงไปอาจจะเกิดผลกระทบตามมาในภายหลังได้
          5.3 ไม่ใช้คำพูดในเชิงลบ ได้แก่คำพูดส่อเสียด คำพูดหยาบคาย คำพูดอนาจาร เป็นต้น

6. Share expert knowledge

          6.1 แบ่งปันความรู้ที่มี
          6.2 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้อื่น

7. Help keep flame wars under control

          7.1 Flaming ได้แก่คำพูดที่เราพูดเมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นอย่างแรงกล้าโดยใส่อารมณ์ลงไปด้วย คำพูดชนิดนี้จะทำให้ผู้ฟังเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ
          7.2 ต้องช่วยกันควบคุมสิ่งที่เราเรียกว่า flame wars ได้แก่ จดหมายยุยงหรือจดหมายจากกลุ่มคนที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย และความบาดหมางภายในกลุ่มสนทนา

8. Respect other people's privacy

          8.1 เคารพสิทธิส่วนบุคคล เช่น ไม่อ่าน e-mail ของคนอื่น
          8.2 "การละเมิดสิทธิบุคคลอื่นถือเป็นมารยาทที่แย่มากในการใช้เครือข่าย"

9. Don't abuse your power

           ไม่ใช้สิทธิที่มีเหนือผู้อื่นในทางที่ผิด ตัวอย่างเช่นบางคนมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการลักลอบเข้าใช้ระบบต่างๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สมควรยิ่ง

10. Be forgiving of other people's mistakes

          ให้อภัยในความผิดของผู้อื่น "ไม่มีใครไม่เคยทำผิด" ดังนั้นเมื่อใครทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เราควรจะแนะนำให้เขาแก้ไขให้ถูกต้อง โดยอาจแนะนำผ่านทาง e-mail ไปยังบุคคลผู้นั้นโดยตรง

Source : Computer and Information Processing

Design by Kanyapak McManus : CSJOY.COM Be a fan on facebook fanpage
CSJOY.COM WEBBOARD-กระดานสนทนา

scarecrow.gif

สวัสดีค่ะ-  กลับเข้าสู่หน้าแรก : Go to main page  สวัสดีครับ

Copyright(c) by CSJOY.COM, All rights reserved. Identification Number of DBD Thailand 0207314801370