Be a fan on our Facebook CSJOY.COM

Products & Services - สินค้าและบริการ

Our Portfolio - ผลงานของเรา

 

 พลังจักรวาลเพื่อการรักษาโรค : Universal Energy for cure

By Kanyapak McManus

 

 

รับเกียรติบัตรจบหลักสูตรระดับ 1-2

คณะที่เรียนที่ศูนย์เนินเต็ง ชลบุรี  

สอนโดย : อาจารย์อภิวัฒน์ ไตรสรลักษณ์ ณ ศูนย์ฯ ชลบุรี ระดับ 3-4 ต้องเรียนที่ กทม. ปัจจุบันจบระดับ 5 ช่วงปี 2543

ปัจจุบัน มีเปิดสอนพลังจักรวาลระดับ 1-7 พิเศษ โดย ดร. อภิวัฒน์ ไตรสรลักษณ์ (แพทย์ทางเลือกและปรัชญา)

ติดต่อได้ที่ ศูนย์พลังธรรมพลังจักรวาลเพื่อชีวิต โทร. 08-1425-6980, 08-5212-1949

        อาจารย์อภิวัฒน์ ไตรสรลักษณ์ 

         ก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจก่อนว่าการนำเสนอเรื่องพลังจักรวาลนี้เพียงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจพลังจักรวาลในทางที่ถูกต้อง สำหรับผู้ที่เข้าใจแล้วก็ขอให้เข้าใจยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่เข้าใจไปทางขัดแย้งก็ขอให้เข้าใจถูกต้องด้วย และสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้เข้าใจถูกต้องด้วยเช่นกัน ทั้งนี้วิชาพลังจักรวาลเป็นวิชาที่มีเนื้อหากว้างขวางมากหากอยู่ในระดับสูงขึ้นไป ดังนั้นจึงขอนำเสนอพลังจักรวาลในแง่หัวข้อที่ว่า พลังจักรวาลเพื่อการรักษาโรคเท่านั้น
         การใช้พลังจักรวาลคือ การใช้พลังของมนุษย์และพลังจักรวาลผสมผสานกัน เดิมวิชานี้มีความเจริญสูงสุดในยุคอาณาจักรแอตแลนติส หลังจากที่อาณาจักรนี้ล่มสลายเนื่องจากมนุษย์มากด้วยกิเลสตัณหา วิชานี้จึงค่อยเสื่อมคลายไป ต่อมาท่านดาสิรา นาราดา พระภิกษุชาวศรีลังกาได้รื้อฟื้นสืบทอดต่อกันมาจนกระทั่งถึง อาจารย์เลือง มินห์ ด๋าง (ปัจจุบัน เป็นศาสตราจารย์ดอกเตอร์เลือง มินห์ ด๋าง) เป็นชาวเวียดนามได้ทำการเผยแพร่ และรักษาผู้คนในยุโรป และเอเชียจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายเกือบทั่วโลก

         พลังจักรวาล คือศาสตร์แห่งการบำบัด เป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพลังงานที่เราเรียกว่า "พลังคอสมิค" ต้นกำเนิดของพลังจักรวาลนี้ สืบสาวไปได้ถึงวิธีการรักษาโดยธรรมชาติและวิธีนี้ถูกค้นพบอีกครั้งภายใต้กฎความเป็นอยู่ของมนุษย์ ผู้ที่ได้เรียนรู้ รวมทั้งแพทย์ จะใช้พลังจักรวาลนี้ในการบำบัดรักษาควบคู่ไปกับเทคนิคสมัยใหม่ก็ได้ แต่ที่สำคัญกว่าทั้งหมดคือเราใช้พลังจักรวาลนี้ป้องกันโรคและรักษาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ พลังจักรวาลนี้มิได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากพลังนี้เป็นพลังที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ ทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้ได้ โดยผู้เรียนจะต้องมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเคราะห์กรรมที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
         วิธีการเรียนรู้พลังจักรวาลทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แต่ไม่สามารถทำการเปิดจักระได้ด้วยตัวเองเพราะผู้เรียนจะต้องได้รับการเปิดจักระจากผู้อยู่ในระดับสูงกว่าเสียก่อน จึงจะสามารถเรียนวิชาพลังจักรวาลนี้ได้ หากท่านฝึกฝนด้วยตัวเองหรือนำวิชานี้ไปใช้ในทางที่ฝ่าฝืนข้อห้ามของพลังจักรวาล อาจทำให้ท่านเกิดอาการวิกลจริตได้
         ส่วนลักษณะของ "จักระ" นั้นมีลักษณะเป็นวงเล็กๆ เรืองแสง มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ผู้ฝึกสมาธิเป็นอย่างดีจะสามารถมองเห็นในตัวเองและของผู้อื่นได้ การหมุนของจักระนั่นคือสามารถนำพลังจักรวาลเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ซึ่งตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจักระของมนุษย์ทุกคนเปิดอยู่มนุษย์จึงมีความสามารถในการรับพลังจักรวาลได้ แต่ทั้งนี้ด้วยความหลงตัวเองและความเย่อหยิ่งของมนุษย์ มนุษย์คิดว่าตนเองมีอำนาจเหนือกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงทำให้ถูกริดรอนอำนาจพิเศษนี้ไปโดยที่จักระทั้งหมดถูกปิด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ก็เริ่มจมดิ่งลงสู่อวิชชา วัตถุนิยม การชิงดีชิงเด่น การฆาตรกรรม และการสงคราม
         การรักษาด้วยพลังจักรวาล เป็นวิธีการอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยรักษาทางกายและใจหากแต่มิใช่การรักษาด้วยไสยศาสตร์แต่อย่างใด และการรักษาผู้ป่วยจะได้ผลยิ่งขึ้นหากผู้ป่วยมีสมาธิดีและมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือผู้ป่วยจะต้องมีความเชื่อในการรักษาด้วยพลังจักรวาล มิใช่เพื่อมาทดลองหากคิดเช่นนั้นแล้วผู้ป่วยจะไม่มีโอกาสหายจากโรคที่เป็นอยู่ได้เลย
         สำหรับวิธีการรักษาโรคนั้นจะมีการสัมผัสโดยใช้มือทั้งสองของผู้ให้การรักษาวางบนบริเวณตัวหรือจักระของผู้ป่วยในบริเวณที่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยป่วยเป็นโรคอะไร และขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้การรักษาจบในระดับใดเพราะหากระดับสูงขึ้นไปจะเป็นการนั่งสมาธิเพื่อรักษา แต่การรักษาทั้งสองแบบนี้ต้องใช้เวลาภายใน 5 นาทีต่อ 1 วันเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ให้การรักษาต้องมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์อย่างตั้งใจและเต็มใจไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการรักษา เว้นแต่ว่าผู้ป่วยพึงจะตอบแทนเอง
         การอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อาจจะยากต่อการเข้าใจ อย่างไรก็ตาม มีวิธีที่จะทำให้ทุกคนได้ประจักษ์ในเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นการยากที่จะเห็นรูปธรรมของการไหลเวียนของพลังงานในร่างกาย ถึงอย่างไรก็ดี สิ่งนี้สามารถพิสูจน์ได้โดยการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองหลายประเภทที่มีอยู่ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ผู้ป่วยยังสามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสและปฏิกิริยาโต้ตอบอื่นๆ นี่ก็หมายถึงว่าวิชาพลังจักรวาลเป็นวิทยาศาสตร์แนวใหม่ซึ่งจะมีส่วนในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บให้แก่มนุษยชาติต่อไป

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์พลังธรรมพลังจักรวาลเพื่อชีวิต
66/6 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านสวน 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 (ปั๊มเชลล์สี่แยกบายพาส)
โทร. 08-1425-6980, 08-5212-1949 แฟกซ์. (038) 799899

holland_back.gifมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล โทร. 02 969-9161- 2 โทรสาร 02 969-9166 holland_next.gif

Design by Kanyapak McManus : CSJOY.COM Be a fan on facebook fanpage
CSJOY.COM WEBBOARD-กระดานสนทนา

scarecrow.gif

สวัสดีค่ะ-  กลับเข้าสู่หน้าแรก : Go to main page  สวัสดีครับ

Copyright(c) by CSJOY.COM, All rights reserved. Identification Number of DBD Thailand 0207314801370