Powered by CsJoy.Com

ลงทะเบียนร่วมงาน ติดตามงานใหม่ได้เมื่อมาถึง : ปี 2544 จัดวันที่ 1 ธันวาคม

ความเป็นมาของการจัดงาน
"กลับบ้านที่ลานม้าหิน"

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ม. บูรพา ผลิตบัณฑิตตั้งแต่เปิดเพียงแค่วิชาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2518 เป็นรุ่นแรก ครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จนกระทั่งเปิดเป็นวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2533 และปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ในปัจจุบันมีศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 1,500 คน
จากระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณ 25 ปี ยังไม่เคยมีการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าเทคโนฯ อย่างจริงจังและรวมทุกรุ่นสักครั้งเดียวประกอบกับแนวคิดที่ว่า เทคโนฯ บางแสนมีมาก็นานแสนนาน น่าจะมีมีกองทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมรุ่นน้องบ้าง ศิษย์เก่ากลุ่มหนึ่งจึงคิดก่อการทำให้เกิดการจัดงานกลับบ้านที่ลานม้าหินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยม "บ้านของพวกเรา" และพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการแสดงพลังอันเข้มแข็งของ "เทคโนฯ บางแสน" ที่จะช่วยกันตั้ง "กองทุนส่งเสริมการศึกษาของนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา" ให้สำเร็จเป็นจริงขึ้นมาให้ได้

ลงทะเบียนที่นี่ - Registation for Old student มนตรี แย้มกสิกร

ตัวอย่างบัตรเชิญ-Example of card for enjoy fair

ความคืบหน้าของการเตรียมการ
"กลับบ้านที่ลานม้าหิน"

การเตรียมการจัดงาน "กลับบ้านที่ลานม้าหิน" ขณะนี้รุ่นน้องปัจจุบันได้แบ่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยทั้งเรื่อง สถานที่จัดงาน กิจกรรมในงาน ระบบแสง เสียง อาหาร และที่สำคัญคือมีศิษย์เก่าที่แสดงความจำนง สนับสนุนการจัดงานแล้วหลายราย ได้แก่
1. คุณคุณานันท์ ทยายุทธ ที่ปรึกษาบริษัทมิสเตอร์ เดคคอร์ จำกัด ได้สนับสนุนการจัดพิมพ์บัตรเข้างานให้อย่างสวยงาม
2. คุณธีรพันธุ์ ภุมวรรณและเพื่อน ๆ ร่วมกันบริจาคกาแฟและอาหารว่าง
ขณะนี้คณะกรรมการเตรียมงานยังรอ "น้ำใจ" จากศิษย์เก่าที่จะร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน หรือบริจาคสิ่งของ เพื่อมาประมูลขายนำเงินมาตั้งกองทุนหรือของรางวัลจับสลากในงานก็ยินดีรับทั้งสิ้น ติดต่อแจ้งความจำนงที่ ผศ.มนตรี แย้มกสิกร โทร.01-805-1665 หรือ E-mail : montree@bucc4.buu.ac.th
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อจัดตั้งกองทุนฯ สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์การจัดงาน "กลับบ้านที่ลานม้าหิน" ที่กำหนดจัดในวันที่ 1 ธันวาคม 2544 นั้น วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือ การระดมทุนจัดตั้ง "กองทุนส่งเสริมการศึกษาของนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา" ขึ้น เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเป็นจริงขึ้นมาได้ จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่มีจิตเป็นกุศล ร่วมบริจาค เงินสด เช็ค หรือสิ่งของ เพื่อนำมาประมูลนำเงินเข้าจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ให้สำเร็จให้จงได้ เชิญติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. (038) 745900 ต่อ 2056 โทรสาร. (038)745900 ต่อ 2035 หรือติดต่อ ผศ.มนตรี แย้มกสิกร โทร. 01-805-1665 ได้ตลอดเวลาจัดทำทำเนียบรุ่นเทคโนโลยีทางการศึกษาบางแสน
ในโอกาสการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่า เทคโนโลยีทางการศึกษาบางแสน "กลับบ้านที่ลานม้าหิน" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2544 นั้น เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลและความสำเร็จของศิษย์เก่า "เทคโนโลยีทางการศึกษา บางแสน" จึงขอให้ศิษย์เก่าทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็น นิสิตภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี ปี 3 (ใหม่) ภาคพิเศษ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ทุกรุ่น โปรดแจ้งข้อมูลของท่านและเพื่อน ๆ ในรุ่นไปที่ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131 หรือโทรสาร (038) 393-250 หรือ กรอกข้อมูลผ่าน Internet ได้ที่นี่ โดยขอให้แจ้งได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 เป็นวันสุดท้าย และจะส่งมอบหนังสือที่ระลึกให้แก่ผู้ที่แจ้งชื่อ – ที่อยู่ ทุกท่าน ได้รับคนละ 1 เล่ม........ฟรี!
Exit this page