Be a fan on our Facebook CSJOY.COM

Products & Services - สินค้าและบริการ

Our Portfolio - ผลงานของเรา

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล

บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล

ถึงบิดามารดาและอาจารย์

ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน

คนเคยร่วมการงานการทั้งหลาย

มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน

ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ

ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้เทอญฯ

 

การเรียนธรรมศึกษา ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

Dhamma Study at Buddhapadipa Temple London

Dhamma12062011

          การเรียนธรรมศึกษาแบ่งเป็น ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก จะมีการสอบประมาณ อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน และมีกำหนดการเรียนการสอนภายในวันอาทิตย์ โดยจะมีบทเรียนจำแนกในระดับชั้น เช่น การเขียนกระทู้ธรรม ธรรมวินัยและคิหิปฏิบัติ พุทธประวัติและศาสนพิธี เบญจศีล เบญจธรรม และอื่นๆ มีการสอบเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน 020 8946 1357

            Dhamma study, the instruction provide Dhamma Level I, Dhamma Level II and Dhamma Level III. The examination will take the test around 2nd or 3rd week of June. You can study in every Sunday. The lessons are Writing, the History of Buddha and Story of Dhamma. The examination provide 2 languages : Thai and English. You can apply at Buddhapadipa Temple London Tel.020 8946 1357

ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปี 2549 : Dhamma exam level 1-2-3 in 2006

ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปี 2551 : Dhamma exam level 1-2-3 in 2008

ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปี 2554 : Dhamma exam level 1-2-3 in 2011

การสอบข้อเขียนนักธรรมศึกษาชั้นตรี วันที่ 12 มิถุนายน 2554 โดย นางกัญญาภัค แม๊คมานัส

  ปัญหาวิชากระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี

  ปัญหาวิชาธรรมและคิหิปฏิบัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี

  ปัญหาวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี ธรรมศึกษาชั้นตรี

  ปัญหาวิชาเบญจศีล เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี


ปัญหาวิชากระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี

Writing WordDhamma I-1

 แนวการจำกระทู้ธรรมเพื่อใช้ในการสอบ

1. ควรมีความรู้ในการอ่านและเขียนพุทธศาสนสุภาษิตด้วย ทั้งเครื่องหมายนิคหิตและจุด เช่น ขํ และ สมฺ
2. คัดเลือกและท่องจำพุทธศาสนสุภาษิตหมวดละ 2 บท
3. ให้นำบทนั้นมาคัด 1 หน้ากระดาษ หรือสุดแล้วแต่ความพอใจเพื่อให้จำได้

แนวการสอบกระทู้ธรรม

1. ควรเขียนบทความนำและข้อความประกอบอันพึงมีให้ครบ ได้แก่ บทนำ บทเนื้อหาตามด้วย สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาใน..ชื่อคัมภีร์ ว่า...... ธ.ศ. ตรี พุทธศาสนสุภาษิต เชื่อม 1 บท ธ.ศ.โท พุทธศาสนสุภาษิต เชื่อม 2 บท และ ธ.ศ.เอก พุทธศาสนสุภาษิต เชื่อม 3 บท เมื่อจะจบ มีสรุป ใช้ว่าสรุปความว่า จบด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่โจทย์ให้มา ที่สำคัญ อย่าลืม มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ฯ ตรงส่วนท้ายสุดของบทกระทู้ธรรมนั้น
2
. ร่างเรื่องที่เขียนลงในกระดาษเปล่า ว่าจะเขียนเรื่องใดบ้าง ไม่จำเป็นต้องร่างจริงเพื่อจะนำมาลอกในภายหลังเพราะเวลา 3 ชั่วโมง อาจจะทำให้การลอกในครั้งที่ 2 นั้น ไม่ครบถ้วน แล้วทำให้เสียคะแนนได้
3
. กำหนดว่าจะใช้กระทู้ธรรม ที่ท่องจำใดมาเชื่อม พร้อมระบุที่มาด้วย
4. นำธรรมวินัยหรือบทกลอนมาเชื่อมเพื่อให้กระทู้ธรรมดูน่าสนใจ
5. มีสมาธิและสติในการเขียนเป็นสำคัญที่สุด อย่าไปพะวงกับบุคคลรอบข้าง
6. อย่าลืมเขียนเว้นบรรทัดตามที่โจทย์กำหนด และดูแลความสะอาดของกระดาษด้วย

สํวาเสน สีลํ เวทิตพุพํ.

ศีลพึงรู้ได้เพราะอยู่ร่วมกัน

            ณ บัดนี้จักได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ธรรม ที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้น  พอเป็นแนวทางแห่งการศึกษา และนำไปปฏิบัติ ต่อผู้สนใจในทางธรรมสืบต่อไป

            คำว่า "ศีล" หมายถึง การสำรวมกาย วาจา หรือแนวทางแห่งการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ โดย "ศีล" จะมีส่วนช่วยในการควบคุมพฤติกรรมในแต่ละบุคคลหรือแต่ละหมู่พวก ซึ่ง "ศีล" มีหลายแบบ อันได้แก่

            1. ศีล 227 ข้อ สำหรับภิกษุสงฆ์

            2. ศีล 10 ข้อ สำหรับสามเณร

            3. ศีล 8 ข้อ หรืออุโบสถศีล สำหรับชีหรือผู้ปฏิบัติธรรมในศาสนสถานต่างๆ หรือผู้ปฏิบัติเองก็ดี

            4. ศีล 5 ข้อ สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา           

            ในที่นี้ขอกล่าวถึงศีล 5 ข้อ หรือเบญจศีล ศีลสำหรับบุคคลทั่วไป อันได้แก่ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์  เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการพูดเท็จหรือพูดไม่ดี และเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ทั้งหมดนี้บุคคลทั่วไปที่ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามควรยึดถือปฏิบัติและจะทราบกันดี จนถือเป็นค่านิยมในความดีงามทางสังคมเพราะเกิดจากการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม เช่นว่า การเข้าแถวในการซื้ออาหารไม่ขโมย การพูดจาสุภาพดี การไม่ประพฤตินอกใจในสามีหรือภรรยาของตน สิ่งเหล่านี้จะเรียนรู้ได้จากการอยู่ร่วมกัน หากผู้ใดปฏิบัติออกนอกลู่นอกทางก็จะมีการตักเตือนกันภายในแต่ละสังคมเกิดขึ้น หากบุคคลทั่วไปปฏิบัติตนอยู่ในศีลอย่างมั่นคงจะช่วยให้ชีวิตมีแต่ความสุขตลอดจนแก่ จนเฒ่า สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในขุททกนิกาย ธรรมบทว่า

สุขํ ยาว ชรา สีลํ

ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชรา

            บุคคลทั่วไปผู้ยึดมั่นในศีลจะส่งผลให้ชีวิตประสบแต่ความสุข ยกตัวอย่างเช่น เว้นจากการฆ่าสัตว์ช่วยให้อายุยืน เมื่อเราไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นมีแต่ความเมตตากรุณาจะทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน เว้นจากการลักทรัพย์ช่วยให้มีฐานะมั่นคง เพราะมีสัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบมาเกื้อหนุน เพราะสามารถประกอบอาชีพหาเงินเลี้ยงตนเองได้ไม่ไปลักขโมยของผู้อื่น เว้นจากการประพฤติผิดในกามช่วยให้มีคู่ครองที่ดี ชีวิตครอบครัวดี เพราะกามสังวรช่วยให้รู้ถูกผิดในการคบคนไม่ไปคบคนหรือรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมาเป็นคู่ครอง สำหรับผู้ที่มีครอบครัวแล้วก็จะไม่นอกใจในสามีหรือภรรยาของตน เว้นจากการพูดเท็จหรือพูดไม่ดีช่วยให้มีความเชื่อถือ เพราะมีสัจจะกล่าวแต่ความจริงบุคคลต่างยกย่องนับถือ และเว้นจากการดื่มสุราเมรัยช่วยให้มีจิตใจที่ดีงาม เพราะมีสติมาเป็นตัวกำหนดเตือนใจ เลือกรับแต่สิ่งที่ดี ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าหากบุคคลผู้ยึดมั่นในศีลปฏิบัติดังนี้จะช่วยให้ชีวิตมีแต่ความสุขตราบเท่าจนชรา

            สรุปใจความว่า "ศีล" หมายถึงการสำรวมกาย วาจาให้เรียบร้อยเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นสิ่งที่หมู่ชนในแต่ละหมู่ชนยึดถือปฏิบัติในแนวทางเพื่อความดีงาม เพื่อชีวิตที่มีความสุข พ้นทุกข์ภัย ดังคำกลอนที่ว่า

                                    ทุกวันนี้เราพากันไปวัด        ปฏิบัติศีลธรรมนำวิถี

                                    ให้ชีวิตพบแต่สิ่งที่ดี              ให้ชีวีมีสุขปลอดทุกข์ภัย

            ไม่ว่าจะเป็นในหมู่ภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้รักษาอุโบสถศีล และบุคคลทั่วไป   จะทราบได้ด้วยตนเองว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรอันเรียนรู้ได้จากการอยู่ร่วมกันเพราะมีศีลเป็นตัวกำหนดในการสำรวมกาย วาจาให้เรียบร้อย สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทเบื้องต้นนั้นว่า

สํวาเสน สีลํ เวทิตพุพํ.

ศีลพึงรู้ได้เพราะอยู่ร่วมกัน

            มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ ฯ 

(ตัวอย่างการเขียนในการทำข้อสอบ น.ธ.ตรี รวมได้ 4 หน้ากระดาษ

พิมพ์ใน Microsoft Word Font Size 20 รวม 3 หน้า )

โดย นางกัญญาภัค แม๊คมานัส ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554 เวลา 09:00-12:00 น.

 

ปัญหาวิชาธรรมและคิหิปฏิบัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี

Dhamma I - 2

1. ธรรมอะไรที่ได้ชื่อว่ามีอุปการะมาก? เพราะเหตุใด?

ตอบ สติ-สัมปัชชัญญะ คือธรรมอันมีอุปการะมาก

สติ ความระลึกได้ แบ่งเป็น 2 อย่าง

1. การเตือนใจ เป็นการระลึกเตือนใจว่าเรากำลังจะทำอะไร สิ่งนั้นดีหรือไม่ดี ควรทำหรือไม่ควรทำ ถ้าทำแล้วจะมีผลกระทบต่อผู้ใดอย่างไร คือ เรียกว่า มีสติ

2. การเลือกรับแต่สิ่งดี เมื่อสิ่งนั้นดีเราจึงเลือกที่จะทำ แต่ถ้าสิ่งนั้นไม่ดีเราจึงเลือกที่จะไม่ทำ

สัมปัชชัญญะ ความรู้ตัว ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดควรรู้ตัวด้วย ไม่ใช่ว่ามีจิตใจเลื่อนลอย ดังนั้น สติ-สัมปัชชัญญะ จึงคู่กันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

2. บุพพการีและกตัญญูกตเวที ได้แก่ใครบ้าง?

ตอบ บุพพการีและกตัญญูกตเวที หมายถึง บุคคลผู้หาได้ยาก

1. บุพการี คือ ผู้มีอุปการะคุณ หรือผู้มีพระคุณ ได้แก่ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์

2. กตัญญูกตเวที คือผู้ทำอุปการะคุณ หรือผู้ที่ตอบแทนคุณ ได้แก่ บุตร ธิดา ลูกศิษย์ ตามลำดับ

3. พระสงฆ์ คือบุคคลเช่นใด? มีคุณอย่างไร?

ตอบ พระสงฆ์ คือบุคคลผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณต่อพระพุทธศาสนาคือมีหน้าที่อบรมเผยแพร่ธรรมะต่อชาวพุทธเพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา พร้อมกับเป็นผู้นำในการประกอบศาสนพิธีต่างๆ อีกด้วย

4. คำสอนที่นับเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในโอวาทปาฏิโมกข์มีอะไรบ้าง?

ตอบ คำสอนที่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนา หรือ โอวาทปาฏิโมกข์ ได้แก่

1. ทำแต่ความดี

2. ไม่ทำความชั่ว

3. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

5. ผู้ที่ประพฤติวจีสุจริตมีลักษณะอย่างไร?

ตอบ วจีสุจริต 4 1.ไม่พูดคำหยาบ   2.ไม่พูดเท็จ  3.ไม่พูดส่อเสียด 4.ไม่พูดเพ้อเจ้อ บุคคลผู้ปฏิบัติเช่นนี้ได้จะช่วยให้เกิดความศรัทธาในตัวเอง

6. ทำงานก็ไม่สำเร็จ อยากได้อะไรก็ไม่สมหวัง เช่นนี้เพราะขาดธรรมอะไร?

ตอบ อิทธิบาท 4 ธรรมอันนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ ได้แก่

1. ฉันทะ พอใจในสิ่งที่ทำ

2. วิริยะ เพียรพยายามให้ได้สิ่งนั้น

3. จิตตะ มีจิตใจฝักใฝ่

4. วิมังสา หมั่นตริตรองในสิ่งที่ทำ

7. ผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือ ต้องมีคุณธรรมอะไร?

ตอบ พรหมวิหาร 4 ธรรมอันเป็นที่อยู่ของพรหม

1. เมตตา ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข

2. กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

3. มุทิตา แสดงความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี

4. อุเบกขา การวางเฉย

8. สังคหวัตถุ มีอะไรบ้าง? มีประโยชน์อย่างไร?

ตอบ สังคหวัตถุ 4 ธรรมอันเป็นการให้ประโยชน์ในการเกื้อกูลกัน

1. ทาน การให้ บริจาค

2. ปิยาวาจา พูดจาไพเราะ

3. อัตถจริยา บำเพ็ญประโยชน์

4. สมานัตตา วางตนเสมอต้นเสมอปลาย

9. อบายมุข คืออะไร? เสพสิ่งเสพติดมีโทษอย่างไร?

ตอบ อบายมุข คือ เหตุที่ทำให้โภคทรัพย์ฉิบหาย อันได้แก่ (อบายมุข 4)

1.นักเลงหญิง 2.นักเลงสุรา 3.นักเลงการพนัน 4.คบคนชั่วเป็นมิตร

(อบายมุข 6 ..ดื่มน้ำเมา, เที่ยวกลางคืน, เที่ยวดูการเล่น, เล่นการพนัน, คบคนชั่วเป็นมิตร และเกียจคร้านทำการงาน)

เสพสิ่งเสพติดมีโทษ 4 อย่างคือ

1.เสียความสำราญแห่งร่างกาย 2.เสียทรัพย์ 3.เสียความดี 4.เสียชื่อเสียง

(โทษ 6 สถานจากการดื่มสุราเมรัย คือ 1.เสียทรัพย์ 2.เป็นเหตุทะเลาะวิวาท 3.เป็นเหตุเกิดโรค 4.เสียชื่อเสียง 5.ทำกริยาน่าอับอาย 6.ทอนกำลังปัญญา)

10. บุคคลผู้ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี มอบทรัพย์มรดกให้ จัดเป็นหน้าที่ของใครในเรื่องทิศ 6?

ตอบ จัดเป็นทิศเบื้องหน้า คือ บิดา-มารดา...(สังเกตจากคำว่า "มอบทรัพย์มรดกให้")

(ทิศ 6 ได้แก่ ทิศเบื้องหน้า-บิดา มารดา,ทิศเบื้องหลัง-บุตร ภรรยา,ทิศเบื้องขวา-ครูอาจารย์,ทิศเบื้องซ้าย-เพื่อน มิตรสหาย,ทิศเบื้องสูง-สมณพราหมณ์,ทิศเบื้องล่าง-บริวาร คนรับใช้)

 

ปัญหาวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี ธรรมศึกษาชั้นตรี

Dhamma I - 3

1. ประชาชนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่วรรณะ? อะไรบ้าง? มีหน้าที่ต่างกันอย่างไร?

ตอบ แบ่งเป็น 4 วรรณะ ได้แก่

1.กษัตริย์ พวกเจ้า ราชวงศ์ 2.พราหมณ์ นักบวช เจ้าลัทธิ 3.แพศย์ พลเมือง พลเรือน ทำนาทำไร่ 4.ศูทร กรรมกร คนงาน

2. กษัตริย์พระองค์ใดที่เป็นต้นศากยวงศ์? พระโอรสพระธิดาทั้ง 9 พระองค์ของเจ้าศากยะที่ไปสร้างพระนครใหม่ ชื่อว่าเมืองอะไร?

ตอบ พระเจ้าโอกกากราช เป็นกษัตริย์ต้นศากยวงศ์ บุตรธิดาของพระองค์ได้สร้างเมืองใหม่ชื่อกบิลพัสดุ์

3. ลุมพินีวันเกี่ยวข้องกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร?

ตอบ ลุมพินีวันเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

4. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร? ตรงกับวันใด?

ตอบ พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อริยสัจ 4 ตรงกับวันวิสาขบูชา คือวันเพ็ญเดือน 6

5. ใครที่แสดงความเคารพนับถือพระสิทธัตถกุมารเป็นคนแรก?

ตอบ อสิตดาบส แสดงความเคารพนับถือเป็นคนแรกในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้เพียง 3 วัน

6. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาชื่อว่าอะไร? ใครเป็นผู้ถวาย?

ตอบ วัดเวฬุวัน พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ถวาย

7. อนุปุพพีกถาคืออะไร?

ตอบ อนุปุพพีกถา คือ การปล่อยวางจากกามคุณ

1. ทานกถา - ทาน

2. สีลกถา - ศีล

3. สัคคกถา - สวรรค์

4. กามาทีนวกถา - โทษของกาม

5. เนกขัมมานิสังสกถา - อานิสงส์ของการหลีกเลี่ยงกาม

ศาสนพิธี

8. ท่านได้ศึกษาศาสนพิธีมาแล้ว เข้าใจเรื่องต่อไปนี้อย่างไร? 1.บุญพิธี 2.ทานพิธี

ตอบ บุญพิธี คือ ศาสนพิธีในงานมงคล และงานอวมงคล

1.งานมงคล งานที่เป็นมงคล เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

2.งานอวมงคล งานที่ไม่เป็นมงคล เช่น งานศพ งานทำบุญอัฐิ

ทานพิธี คือ การบริจาคสิ่งของแก่พระสงฆ์ อันได้แก่ ทานวัตถุ 10 ประการ

1. อาหาร 2.น้ำ เครื่องดื่ม 3.เครื่องนุ่งห่ม 4.ยานพาหนะ (สงเคราะห์ปัจจัย) 5.ดอกไม้ เครื่องบูชา 6.ของหอม ธูปเทียนบูชาพระ 7.เครื่องลูบไล้ สบู่ 8.ที่นอนอันสมควร 9.ที่อยู่อาศัย กุฏิ เสนาสนะ ตู้โต๊ะเตียง 10.เครื่องไฟ ไฟฟ้า ตะเกียงน้ำมัน ไม้ขีดไฟ

การถวายทานมี 2 อย่าง คือ

1.ปาฏิบุคลิกทาน การถวายทานแบบเจาะจงรูปนั้นรูปนี้

2.สังฆทาน การถวายทานแบบไม่เจาะจง

นิยมเป็น 2 อย่าง

1.กาลทาน ถวายในการที่ควรถวายนั้น เช่น ผ้าป่า กฐิน

2.อกาลทาน ถวายไม่เนื่องด้วยกาล คือ นอกกาล

9. วันสำคัญในพระพุทธศาสนามีกี่วัน? อะไรบ้าง?

ตอบ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มี 4 วัน ได้แก่

1. วันวิสาขบูชา วันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน "วันพระพุทธ"

2. วันมาฆบูชา วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ "วันพระธรรม"

3. วันอาสาฬหบูชา วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม "วันพระสงฆ์"

4. วันอัฏฐมีบูชา ถัดจากวันวิสาขบูชา 7 วัน เป็นวันถวายเพลิงพระศพของพระพุทธเจ้า

10. การแสดงความเคารพมีอะไรบ้าง?

ตอบ การแสดงความเคารพ มีดังนี้

1. ประนมมือ กระพุ่มมือตั้งตรงไว้ระหว่างอก เรียกว่า "อัญชลี" ใช้ในการสวดมนต์ ฟังเทศน์

2. ไหว้ จากท่าประนมมือแล้วยกมือทั้งสองขึ้นจดตรงหว่างคิ้ว ก้มศีรษะเล็กน้อยเรียกว่า "นมัสการ"

3. กราบ เบญจางคประดิษฐ์ ได้แก่ การกราบครบองค์ 5 คือ หน้าผาก 1 ฝ่ามือ 2 เข่า 2 จดพื้น "อภิวาท" ชายนั่งท่าพรหม หญิงนั่งท่าเทพธิดา

 

ปัญหาวิชาเบญจศีล เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี

Dhamma I - 4

1. คุณธรรมใด เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นของคนแรกจะประพฤติความดี?

ตอบ เบญจธรรม ธรรมอันงาม 5 ประการ

1.เมตตากรุณา เมตตา-ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข กรุณา-ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

2.สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ มีอาชีพทำงานหาเงินเองได้

3.กามสังวร สำรวมกามหรือกาย

4.สัจจะ พูดแต่ความจริง

5.สติ ความระลึกได้

2. ความประพฤติเสียหายทางวาจา ตามหลักเบญจศีล มีอะไรเป็นที่ตั้ง?

ตอบ สิกขาบทข้อที่ 4 "มุสาวาทา เวรมณีฯ" ควรมีสัจจะเพื่อจะได้ไม่ประพฤติเสียหายทางวาจา

3. การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกับมีเมตตากรุณา อะไรจัดเป็นศีล? อะไรจัดเป็นกัลยาณธรรม?

ตอบ การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จัดเป็นศีล เมตตากรุณาจัดเป็นกัลยาณธรรม

4. กิริยาที่คบคนด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์ มุ่งหมายจะเอาทรัพย์สมบัติของเขาฝ่ายเดียวจัดเข้าในอนุโลมโจรกรรมใด?

ตอบ จัดเป็นอนุโลมโจรกรรมที่ว่า "ปอกลอก"

5. "เว้นจากการประพฤติผิดในกาม" หมายถึงเบญจศีลข้อใด?

ตอบ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ตรงกับเบญจศีลข้อที่ 3 "กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณีฯ"

6. "การกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง" กล่าวถึงเบญจศีลข้อใด?

ตอบ การกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง กล่าวถึงเบญจศีลข้อที่ 4 "มุสาวาทา เวรมณีฯ"

7. ในเรื่องเบญจศีล กล่าวว่า อะไรเป็นมูลเหตุสำคัญให้คนเราประมาทขาดสติ?

ตอบ เว้นจากการดื่มสุราเมรัย อันจะทำให้ขาดสติและประพฤติผิดศีลข้ออื่นๆ ด้วย เพราะสุราเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

8. การจะรักษาศีลข้อ 3 ให้เกิดความมั่นคง นอกจากไม่นอกใจคู่ครองแล้ว ต้องหมั่นประกอบ คุณธรรมใดควบคู่ไปด้วย?

ตอบ กามสังวร การสำรวมกามหรือกาย

9. การไม่ล่วงละเมิดข้อห้ามของคนถือศีลประเภทต่างๆ เช่น ภิกษุ สามเณร จัดเป็นวิรัติใด?

ตอบ สมุจเฉทวิรัติ เว้นได้โดยเด็ดขาด สำหรับภิกษุสงฆ์ สามเณร

10. การประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้องกับกัลยาณธรรมใด?

ตอบ สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ เมื่อประกอบอาชีพตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะมีความสำนึกต่อเงินได้มา และรู้จักใช้ในการลงทุน ช่วยให้ไม่ไปก่อหนี้สิน ซึ่งหนี้สิ้นนั้นจะก่อให้เกิดแต่ความทุกข์ตามมาในภายหลัง

***เป็นแนวคำตอบที่พอจำได้เมื่อครั้งทำการสอบ***

การสอบข้อเขียนนักธรรมศึกษาชั้นโท วันที่ 10 มิถุนายน 2555 โดย นางกัญญาภัค แม๊คมานัส

รับใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาตรี 2 ภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ

การสอบพระอภิธรรมจูฬอาภิธรรมิกตรี วันที่ 8 ธันวาคม 2555 โดย นางกัญญาภัค แม๊คมานัส

รจนาโดย พระครูมงคลศีลวัตร วัดมหาธาตุ กทม. สถานที่เรียน ณ วัดพุทธปทีป ลอนดอน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 9 คน ผ่านทุกคน

การสอบข้อเขียนนักธรรมศึกษาชั้นเอก วันที่ 9 มิถุนายน 2556 โดย นางกัญญาภัค แม๊คมานัส

ปัจจุบันได้จบนักธรรมศึกษาชั้นเอกเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถขอตัวอย่างข้อสอบได้จากพระอาจารย์ ขอบคุณค่ะ

Design by Kanyapak McManus : CSJOY.COM Be a fan on facebook fanpage
CSJOY.COM WEBBOARD-กระดานสนทนา

scarecrow.gif

สวัสดีค่ะ-  กลับเข้าสู่หน้าแรก : Go to main page  สวัสดีครับ

Copyright(c) by CSJOY.COM, All rights reserved. Identification Number of DBD Thailand 0207314801370