Be a fan on our Facebook CSJOY.COM

Products & Services - สินค้าและบริการ

Our Portfolio - ผลงานของเรา

holland_back.gifholland_back.gifพิธีบวชชีพราหมณ์ / โยคี / ศีลจาริณี holland_next.gifholland_next.gif

                  สุภาพสตรี สุภาพบุรุษผู้เข้าบวชจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑล ด้วยชุดขาวมีผ้าสะไบขาวเฉวียงบ่า แล้วถือพานดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปหาพระอาจารย์นั่งในท่าเทพอัปสร กราบลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์ (ส่วนของร่างกาย 5 ส่วนแนบสัมผัสกับพื้น คือ หัวเข่า 2 ศอก 2 หน้าผาก 1) 3 ครั้ง แล้วกล่าวคำขอบวชพร้อมกันตามลำดับต่อไปนี้

คำขอบวช

"เอเต มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต, สัง โฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง"

คำแปล

"ข้าแต่ท่านผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า, แม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนานแล้ว, กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์, ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก, ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า, เป็นผู้บวชในพระธรรมวินัย, ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"

คำอาราธนาศีล  8

(ถ้าคนเดียวเปลี่ยนจากคำว่า "มะยัง" เป็น "อะหัง" และ "ยาจามะ" เป็น "ยาจามิ")

มะยัง  ภันเต  ติสะระเณนะ  สะหะ  อัฏฐะ  สีลานิ  ยาจามะ

ทุติยัมปิ   มะยัง  ภันเต  ติสะระเณนะ  สะหะ  อัฏฐะ  สีลานิ  ยาจามะ

ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  ติสะระเณนะ  สะหะ  อัฏฐะ  สีลานิ  ยาจามะ

บทนมัสการพระพุทธเจ้า (นะโมฯ 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ.

                 พระอาจารย์กล่าวว่า "ยะมะหัง วะทามิตัง วะเทหิ" ผู้ขอบวชทั้งหมดพึงกล่าวตอบรับพร้อมกันว่า "อามะ ภันเต" จากนั้นพึงกล่าวไตรสรณคมน์ ตามพระอาจารย์ไปทีละพากย์ ดังนี้

ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ  

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ        

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ        

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ        

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ        

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ        

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ        

                 จากนั้นพระอาจารย์กล่าวว่า "ติสะระณะ คะมะนัง นิฐิตัง" ผู้ขอบวชทั้งหมดพึงกล่าวตอบรับท่านโดนพร้อมกันว่า "อามะ ภันเต" แล้วตั้งใจสมาทานศีลตามท่านไปทีละข้อ ดังนี้

คำสมาทานศีล 8

1.ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า)

2.อทินนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากการลักขโมยของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช่ให้ผู้อื่นลักขโมย)

3.อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากอสัทธรรมกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์)

4.มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากการพูดคำเท็จ คำไม่เป็นจริง และคำล่อลวงอำพรางผู้อื่น)

5.สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากการดื่มกินสุราและเมรัย เครื่องดองของทำใจให้คลั่งไคล้ต่างๆ)

6.วิกาลโภชนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล)

7.นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากดู ฟัง ฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมเครื่องดนตรีต่าง ๆ และดูการเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศล และทัดทรงตบแต่งร่างกาย ด้วยเครื่องประดับและดอกไม้ ของหอม เครื่องทาเครื่องย้อมผัดผิวให้งามต่างๆ)

8.อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากการนั่ง นอน เหนือเตียง ตั่ง มีเท้าสูงเกินประมาณ และที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ ภายในใส่นุ่นและสำลี อาสนะอันวิจิตรไปด้วยลวดลายงามด้วยเงินทองต่างๆ)

..อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (ว่า 3 ครั้ง)..

                 เท่านี้เป็นเสร็จพิธีบวชศีลจาริณี จากนั้น พึงตั้งใจฟังโอวาทจากพระอาจารย์ ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี

holland_back.gifholland_back.gifการลาสิกขา การลาศีล 8 holland_next.gifholland_next.gif

คำขอขมาโทษพระอาจารย์

(ผู้ขอว่า) อาจาริเย ปะมาเทนะ ทวา-รัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุโน ภันเต

(อาจารย์รับว่า) อะหัง ขะมามิ ตุมเหหิปิ เม ขะมิตัพพัง (ถ้ามีผู้ขอคนเดียวเปลี่ยน ตุมเหหิปิ เป็น ตะยาปิ)

(ผู้ขอว่า) ขะมามิ ภันเต (ถ้าขอผู้เดียวเปลี่ยน มะ เป็น มิ) (กราบ 3 ครั้ง)

คำลาบวช

                 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปฏิญาณตนถือบวชเป็นศีลจารี (ชาย)-ศีลจาริณี (หญิง) ในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

                 บัดนี้ครบกำหนดตามปฏิญญาไว้แล้ว จึงขอลาจากการถือบวชศีลจารี (ชาย)-ศีลจาริณี (หญิง) ต่อพระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงโปรดได้รับทราบว่าข้าพเจ้าเป็นคฤหัสน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ.

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ  มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ  มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

คำสมาทานศีล 5

                 1.ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ  

                 ข้าพเจ้าของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองหรือทรมานสัตว์ และจ้างวานผู้อื่นฆ่า

                 2.อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ  

                 ข้าพเจ้าของดเว้นจากการลักทรัพย์หรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้

                 3.กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ  

                 ข้าพเจ้าของดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ผิดลูก ผิดเมีย ผิดสามี ผิดคู่ครองของผู้อื่น

                 4.มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ  

                 ข้าพเจ้าของดเว้นจากการพูดไม่จริงหรือกล่าวคำเท็จให้ผู้อื่นเดือดร้อน

                 5.สุราเมระยะมัชชปมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ  

                 ข้าพเจ้าของดเว้นจากการดื่มสุราและเสพยาเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

คำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะตา สาธุ ภันเต ภิกขุสังโฆ พุทธะมามิกาติ มัง ธาเรตุฯ

                 คำแปล : ข้าพเจ้า ขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์ จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นพุทธมามิกา คือผู้นับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนฯ

คำลากลับบ้าน

หันทะทานิ มะยัง ภันเต อาปุจฉามะ, พะหุกิจจา มะยัง พะหุกะระณียา.

พระสงฆ์ผู้รับลากล่าวคำว่า ยัสสะทานิ  ตุมเห  กาลัง มัญญะถะ

ผู้ลาพึงรับพร้อมกันว่า สาธุ  ภันเต  แล้วกราบ  ๓ ครั้ง

                 สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติที่บ้านด้วยตัวเองได้ โดยการสวดต่อหน้าพระพุทธรูป การทำความดีอย่าไปสร้างข้อจำกัดมากเพียงแต่ต้องแน่ใจว่าท่านจะไม่ผิดศีลทั้ง 8 ข้อเพราะมันจะเป็นบาป

จากหนังสือคู่มือศีลจาริณี วัดพุทธปทีป ลอนดอน

ศีล 8 มีความหมายคือ

                 สำหรับฝึกตนให้ยิ่งขึ้นไปโดยรักษาในบางโอกาส หรือมีศรัทธาจะรักษาประจำก็ได้ เช่น แม่ชีมักรักษาประจำ หัวข้อเหมือนศีล 5 แต่เปลี่ยนข้อ 3 และเติมข้อ 6-7-8 คือ

                 1. เว้นจากทำลายชีวิต

                 2. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้

                 3. เว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือเว้นจากร่วมประเวณี

                 4. เว้นจากพูดเท็จ

                 5. เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

                 6. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือเที่ยงแล้วไป

                 7. เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเคลื่องลูบไล้ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง

                 8. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ หรูหราฟุ่มเฟือย

The Eight Precepts in Pali and English

                 1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami

                 I undertake the precept to refrain from destroying living creatures.

                 2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami

                 I undertake the precept to refrain from taking that which is not given.

                 3. Abrahmacariya veramani sikkhapadam samadiyami

                 I undertake the precept to refrain from sexual activity.

                 4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami

                 I undertake the precept to refrain from incorrect speech.

                 5. Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami

                 I undertake the precept to refrain from intoxicating drinks and drugs which lead to carelessness.

                 6. Vikalabhojana veramani sikkhapadam samadiyami

                 I undertake the precept to refrain from eating at the forbidden time (i.e., after noon).

                 7. Nacca-gita-vadita-visukkadassana mala-gandha-vilepana-dharana-mandana-vibhusanathana veramani sikkhapadam samadiyami

                 I undertake the precept to refrain from dancing, singing, music, going to see entertainments, wearing garlands, using perfumes, and beautifying the body with cosmetics.

                 8. Uccasayana-mahasayana veramani sikkhapadam samadiyami

                 I undertake the precept to refrain from lying on a high or luxurious sleeping place.

Design by Kanyapak McManus : CSJOY.COM Be a fan on facebook fanpage
CSJOY.COM WEBBOARD-กระดานสนทนา

scarecrow.gif

สวัสดีค่ะ-  กลับเข้าสู่หน้าแรก : Go to main page  สวัสดีครับ

Copyright(c) by CSJOY.COM, All rights reserved. Identification Number of DBD Thailand 0207314801370