Be a fan on our Facebook CSJOY.COM

Products & Services - สินค้าและบริการ

Our Portfolio - ผลงานของเรา


holland_back.gifholland_back.gifพุทธศาสนสุภาษิต หมวดกรรม (ดี-ชั่ว,บาป-บุญ)holland_next.gifholland_next.gif


http://www.csjoy.com

วิธีอ่านคำบาลี

1.เวลาเขียนบาลี ไม่ต้องประวิสรรชนีย์ (สระ อะ(ะ)) ท้ายพยัญชนะ เพราะพยัญชนะทุกตัวมีเสียง "อะ" อยู่ในตัว เช่น ก ข ค ฆ ง ไม่อ่าน "กอ ขอ คอ ฆอ งอ" แต่อ่าน "กะ ขะ คะ ฆะ งะ" เช่น สพฺพปาปสฺส อกรณํ ต้องอ่านว่า "สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง"

2.จุดใต้ตัวอักษร (.) อยู่ใต้อักษรตัวใดอักษรตัวนั้นเป็นตัวสะกด เช่น สพฺพปาปสฺส อ่าน "สัพ" และ "ปัส" วายมสฺสุ สกิจฺเจสุ อ่าน "มัส" และ "กิจ"

3.นิคหิต (อํ) อยู่บนสระตัวใด ให้อ่านออกเสียง "อัง" เช่น อกรณํ อ่านว่า "อะกะระณัง" ถ้าอยู่บนสระ อิ ให้อ่านว่า "อิง" เช่น ธมฺมจารํ อ่าน "ธัมมะจาริง" ถ้าอยู่บนสระ อุ ให้อ่าน "อุง" เช่น อุปาคมุ อ่าน "อุปาคะมุง"

ลองฝึกอ่านคำเหล่านี้ดู

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ

อณุ ถูลํว สนฺะมํ

อ่านคำเหล่านี้ได้คล่อง ก็สามารถอ่านพุทธศาสนาสุภาษิตนี้ได้


ลำดับ

พุทธศาสนสุภาษิต

คำแปล

1

เจตนาหํ -ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม

2

กลฺยาณการี กลฺยาณํ

ทำดี ได้ดี

3

ปาปการี ปาปกํ

ทำชั่ว ได้ชั่ว

4

กมฺมุนา วตฺตตี โลโก

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

5

สุกรํ สาธุนา สาธุ

กรรมดี คนดีทำได้ง่าย

6

สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ

กรรมดี คนชั่วทำได้ยาก

7

สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ

กรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ทุคติ

8

ยานิ กโรติ ปุริโส ตานิ อตฺตนิ ปสฺสติ

คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเอง

9

กมฺมุนา วสโล โหติ

คนเราจะเลวเพราะการกระทำ

10

กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ

คนเราจะดีเพราะการกระทำ

11

ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ

ความดี โจรลักไปไม่ได้

12

น ฆาสเหตูปิ กเรยฺย ปาปํ

ไม่ควรทำบาป แม้เพราะเห็นแก่กิน

13

นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต

บาป ไม่มีแก่ผู้ไม่กระทำ

14

สกมฺมุนา หญฺญติ ปาปธมฺโม

คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน

15

สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ

กรรมไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์ ทำง่าย

16

ยํ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ ตํ เว ปรมทุกฺกรํ

กรรมที่เป็นประโยชน์ และดี ทำได้ยากยิ่ง

17

อกตํ ทุกฺกฎํ เสยฺโย

ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า

18

ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ

ความชั่ว ทำให้เดือดร้อนภายหลัง

19

กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย

มาทำความดีกันดีกว่า

20

กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย

กรรมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวแตกต่างกัน

21

น ปณฺฑิตา อตฺตสุขสฺส เหตุ ปาปานิ กมฺมานิ สมาจรนฺติ

บัณฑิตไม่ทำชั่ว เพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตัว

holland_back.gifปมาโท มจฺจุโน  ปทํ : ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย..Be careless is the way of die holland_next.gif 

Source : พุทธศาสนสุภาษิต 101.

Design by Kanyapak McManus : CSJOY.COM Be a fan on facebook fanpage
CSJOY.COM WEBBOARD-กระดานสนทนา

scarecrow.gif

สวัสดีค่ะ-  กลับเข้าสู่หน้าแรก : Go to main page  สวัสดีครับ

Copyright(c) by CSJOY.COM, All rights reserved. Identification Number of DBD Thailand 0207314801370