Be a fan on our Facebook CSJOY.COM

Products & Services - สินค้าและบริการ

Our Portfolio - ผลงานของเรา

 

อานิสงส์ของการบริจาคทาน : Result from donation

ปุถุชนเมื่อพบเห็นผู้คนตกทุกข์ได้ยาก หูหนวกตาบอด แล้วมีจิตเมตตาบริจาคทานแก่พวกเขา โดยหยิบยื่นวัตถุทานทั้งหลายให้ด้วยมือของตนเอง พร้อมทั้งกล่าวคำปลอบประโลมด้วยจิตเมตตาอันบริสุทธิ์ จะส่งผลให้บุคคลนั้นได้เกิดอยู่ในชาติตระกูลที่สูงส่งเพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์ศฤงคาร เจริญรุ่งเรือง

หากผู้ใดได้พบเห็นวัดวาอาราม ศาสนสถาน สถานปฏิบัติธรรม ซึ่งมีพระรูปขององค์พระพุทธะ พระโพธิสัตว์ ประดิษฐานอยู่ แล้วมีจิตศรัทธาเข้าไปนมัสการกราบไหว้สักการะ

ตลอดจนบำเพ็ญทาน สร้างถนนหนทางสะพาน ทำนุบำรุงสาธารณสมบัติ สร้างคัมภีร์พระสูตร หนังสือธรรมะเพื่อค้ำชูจรรโลงพระศาสนา

บุคคลผู้นั้นจะได้เสวยตำแหน่งเป็นท้าวสักกะเทวราชอยู่เป็นเวลา ถึง 10 กัปป์

หากผู้ใดได้พบเห็นวัดวาอาราม ศาสนสถาน พระพุทธปฎิมา รูปเคารพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทรุดโทรมถูกทิ้งล้าง แล้วบังเกิดจิตศรัทธาทำการบูรณะ ซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ แล้วยังชักชวนสาธุชนมาร่วมบุญกันอย่างสมัครสมานสามัคคี 

ด้วยอานิสงส์จากการกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้บุคคลนั้นได้ไปจุติเป็นเทพพรหมชั้นสูง 1000 ชาติ

ส่วนผู้ที่ได้มาร่วมใจกันบำเพ็ญทานสร้างบุญโดยสละทรัพย์ สละแรงกาย สละปัญญาความรู้ ก็จะได้ไปเกิดเป็นพระราชาเจ้าเมือง 100 ชาติ และหากทุกคนได้อธิษฐานจิต ต่อเบื้องพระพักตร์พระพุทธปฏิมาที่ซ่อมเสร็จภายในอุโบสถวิหารหรือสถานปฏิบัติธรรมนั้นๆ ผู้ที่ได้ร่วมบุญทั้งหมดก็จะสามารถเข้าสู่กระแสแห่งนิพพานโดยถ้วนหน้า

หากบุคคลผู้ใดได้พบเห็นคนแก่ชรา คนป่วย คนพิการทุพพลภาพ หรือหญิงมีครรภ์ที่ยากจน แล้วบังเกิดจิตเวทนาสงสารอย่างแรงกล้าพร้อมกับได้บริจาคทาน ยารักษาโรค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้พวกเขาทั้งหลายมีความสุข สะดวกสบายขึ้น

บุคคลผู้ที่ปฏิบัติเช่นนั้นก็จะได้รับอานิสงส์ยิ่งใหญ่ เขาจะได้ไปจุติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนกราบไหว้บูชาเป็นเวลาถึง 200 กัปป์ และจะสามารถสำเร็จมรรคผลได้ในที่สุด

บุคคลผู้ซึ่งสามารถบริจาคทานอย่างสม่ำเสมอมิได้ขาด เป็นที่แน่นอนเหลือเกินว่าเขาผู้นั้นจะสามารถบรรลุมรรคผลสำเร็จเป็นพุทธะ โดยมิต้องสงสัย

เวไนยสัตว์ทั้งหลายในโลกีย์โลก หมั่นสร้างกุศลบริจาคทานอยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะการให้ธรรมะเป็นทาน อันเป็นยอดแห่งทานทั้งปวง อานิสงส์ที่บังเกิดขึ้นจะเป็นมหากุศลที่มิอาจประมาณได้

อนึ่ง หากบุคคลผู้ใดมีจิตศรัทธาเคารพเลื่อมใส ถวายทานด้วยภัตตาหาร ผลไม้ เครื่องบริโภค แด่พระพุทธปฎิมา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนได้เกื้อกูลอุปถัมภ์เหล่าพระสงฆ์ นักบวช นักพรต ผู้มีศีลบริสุทธิ์ทั้งหลาย บุคคลนั้นจะได้เสวยสุขอยู่บนทิพย์วิมานตราบนานเท่านาน

หากบุคคลใดได้สดับฟังธรรมกถาแม้เพียงวรรคเดียว ประโยคเดียว แล้วบังเกิดจิตศรัทธามุ่งมั่นอุทิศตนเผยแพร่หลักสัจจธรรมเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชาวโลกทั้งมวล บุคคลนั้นย่อมจะได้ชื่อว่าสามารถบำเพ็ญมหากุศลอันกว้างใหญ่ไพศาล

หากบุคคลผู้ใด มีใจเป็นกุศลบอกกล่าว ชักชวนคนทั้งหลายให้กราบไหว้พระไตรรัตน์ รู้จักประพฤติปฏิบัติธรรม

ต่อไปบุคคลนั้นจะได้เกิดเป็นผู้นำของมหาชนสืบต่อกันเป็นเวลา 33 ชาติ

อนึ่งหากบุคคลผู้ใด มีใจเป็นกุศลบอกกล่าวชักชวนคนทั้งหลาย ให้มาร่วมใจกันทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์ ศาสนสถาน วัดวาอาราม สถานปฏิบัติธรรม ซ่อมแซมหนังสือพระธรรมคัมภีร์

ต่อไปบุคคลนั้นจะได้จุติเป็นมหาเทพผู้เปี่ยมด้วยญาณปัญญาอันล้ำเลิศและจะสามารถนำเอาหลักธรรมคำสอนมาฉุดช่วยมนุษย์ทั้งหลายสืบไป

เหตุฉะนี้ หากบุคคลใดเป็นผู้ไม่ยึดติดในบุญกุศลที่ตนได้กระทำไว้แล้ว สามารถสละผลบุญนั้นอุทิศออกไป เช่นนี้จึงจะนับได้ว่าเป็นการบำเพ็ญทานที่แท้จริง เมื่อนั้นบุญกุศลก็จะเพิ่มพูนเป็นหมื่นเท่าทวีคูณ

หากขณะที่มารดากำลังตั้งครรภ์อยู่ ได้ทำบุญสร้างกุศลเอาไว้ ก็จะเป็นการเพิ่มบารมีธรรม และอำนวยความสมบูรณ์พูนสุขให้แก่ครอบครัว

ประการสำคัญ จะส่งผลให้บรรดาเทพพรหม พระภูมิเจ้าที่ บังเกิดเมตตาจิตมาคอยปกปักษ์รักษาทั้งแม่ และลูกทำให้ทุกๆคนในบ้านพลอยได้รับความคุ้มครองไปด้วย 

บ้านเรือนใดมีทารกเกิดใหม่ จงอย่าฆ่าสัตว์เอาเนื้อมาทำเป็นอาหารบำรุงมารดา และจงอย่าจัดงานเลี้ยงด้วยการกินเนื้อ ดื่มสุรา เต้นรำ ทำเพลง เพื่อฉลองวันเกิดโดยเด็ดขาด

เพราะหากประพฤติเช่นนั้นจะทำให้ทั้งแม่และลูกที่เกิดมา ต่อไปภายหน้าชีวิตจะต้องปราศจากความสุข

 

Source : Siang jak Sukawadee 25.
เสียงจากสุขาวดี 25.

Design by Kanyapak McManus : CSJOY.COM Be a fan on facebook fanpage
CSJOY.COM WEBBOARD-กระดานสนทนา

scarecrow.gif

สวัสดีค่ะ-  กลับเข้าสู่หน้าแรก : Go to main page  สวัสดีครับ

Copyright(c) by CSJOY.COM, All rights reserved. Identification Number of DBD Thailand 0207314801370